Algemene voorwaarden

Art. 1 – algemene bepalingen: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelsrelaties en overeenkomsten gesloten door BUTTONSFORCLEANERS BVBA alsmede op alle offertes en leveringen met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere (eventueel van de opdrachtgever afkomstige) voorwaarden. De toepassing van huidige voorwaarden vormt de beslissende voorwaarde voor het tot stand komen van het akkoord van BUTTONSFORCLEANERS BVBA. Elke afwijking van deze voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een door BUTTONSFORCLEANERS BVBA ondertekende geschreven overeenkomst.. Mochten een of meerdere voorwaarden of een deel ervan niet geldig zijn of mocht er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, dan nog zal dit geen afbreuk doen aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere voorwaarden.

Art. 2 – leverings- en uitvoeringstermijn: De (op)leverings- of uitvoeringstermijn vermeld in de offerte, orderbevestiging en/of op enig ander document wordt slechts ter indicatieve titel vermeld. Ze hebben geen bindende kracht. Tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst geeft het niet-naleven van deze termijnen de opdrachtgever dan ook niet het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, om de goederen of de werken te weigeren of om enige schadevergoeding te vorderen. Meerwerken (dit zijn alle prestaties die niet bij de prijsbepaling in de orderbevestiging begrepen zijn en door de opdrachtgever gevraagd worden evenals onvoorziene omstandigheden tijdens de werken waarvan BUTTONSFORCLEANERS BVBA niet op de hoogte gesteld werd door de opdrachtgever) zullen behoudens afzonderlijke overeenkomst hierover tussen partijen tegen de gangbare uurloontarieven vermeld in de offerte van BUTTONSFORCLEANERS BVBA aangerekend worden door BUTTONSFORCLEANERS BVBA aan de opdrachtgever. Plaatsings-en montagewerkzaamheden worden uitgevoerd in regie aan het overeengekomen tarief van BUTTONSFORCLEANERS BVBA. Onderbrekingen tijdens de montage die te wijten zijn aan de klanten en/of aan derden, kunnen supplementaire kosten meebrengen en eventueel de einddatum verschuiven. Bij de uitvoering van plaatsings en/of montagediensten zal de opdrachtgever tijdig en te zijnen laste de nodige energiebronnen ter beschikking stellen van BUTTONSFORCLEANERS BVBA evenals de eventueel noodzakelijke afsluitbare lokalen ter beschikking stellen nabij het plaatsingsadres waar machines en onderdelen, toestellen, apparatuur en materialen kunnen opgeslagen worden. Het huren van een lift, hoogtewerker of een parkeerplaats is tenzij anders overeengekomen niet inbegrepen in de prijzen van BUTTONSFORCLEANERS BVBA

Art. 3 – prijzen en tarieven: Het budget weergegeven in offertes van BUTTONSFORCLEANERS BVBA is gebaseerd op de prestaties en leveringen erin vermeld en op de op dat ogenblik geldende waarden van lonen e.a. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief B.T.W. Budgetten of prijsoffertes voor projecten worden enkel als ‘estimate’ of richtlijn gegeven. Enkel wanneer hiervan expliciet is afgeweken in de offerte kunnen vaste prijzen gelden. In geval van vaste prijzen gelden deze enkel voor standaardwerken zonder bijzondere moeilijkheden of risicofactoren.

Art. 4 – annulatie en vroegtijdige beëindiging: Annulatie van de bestelling zal als contractbreuk worden beschouwd. In dit geval zal BUTTONSFORCLEANERS BVBA gerechtigd zijn op integrale vergoeding van reeds gemaakte kosten en van gederfde winst. Deze vergoeding zal steeds, onverminderd het recht van BUTTONSFORCLEANERS BVBA om meerdere schade te eisen en er vergoeding voor te eisen, minimaal 15% van de overeengekomen prijs zijn in geval van annulatie of verbreking binnen de drie weken na bestelling en minimaal 50% van de overeengekomen prijs in geval van annulatie of verbreking later dan 3 weken na bestelling. BUTTONSFORCLEANERS BVBA behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden te beschouwen, ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, kennelijk onvermogen, herhaald ingebreke blijven om te betalen van de opdrachtnemer ondanks aangetekende ingebrekestelling alsook bij beslagleggingen bij de opdrachtgever om het even welke ingrijpende wijziging aan de juridische toestand van zijn opdrachtgever, die BUTTONSFORCLEANERS BVBA ernstig kan doen twijfelen aan de correcte uitvoering van de overeenkomst.

Art. 5 – uitvoering van opdracht : De opdrachtgever verbindt er zich toe om alle gegevens ter beschikking te stellen van BUTTONSFORCLEANERS BVBA die nuttig en noodzakelijk kunnen zijn teneinde BUTTONSFORCLEANERS BVBA in de mogelijkheid te stellen om de opdracht uit te voeren in functie van de specifieke behoeften en wensen van de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt er zich toe om de uitvoering van de opdracht exclusief toe te vertrouwen aan BUTTONSFORCLEANERS BVBA, die alle nodige professionele zorgen zal besteden aan de te leveren diensten en prestaties en de opdracht zal uitvoeren volgens de regels van de kunst. De opdrachtgever erkent expliciet het recht in hoofde van BUTTONSFORCLEANERS BVBA om zich voor de uitvoering van deze overeenkomst te laten bijstaan door haar
aangestelden en/of onderaannemers en het recht van BUTTONSFORCLEANERS BVBA om de naam en het logo van de opdrachtgever te gebruiken als referentie. Indien BUTTONSFORCLEANERS BVBA bij de uitvoering van haar opdracht specifieke data of gegevens dient te verwerken is de opdrachtgever gehouden dit aan te leveren op het tijdstip en op het leveringsadres vermeld in de offerte of anders schriftelijk overeengekomen. De data in digitale vorm worden geleverd in het afgesproken formaat en op de afgesproken dragers. BUTTONSFORCLEANERS BVBA draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging of het verlies tijdens het behandelen van de door de opdrachtgever verstrekte data of gegevens tenzij de bewaring van die data en gegevens expliciet deel uitmaakte van de schriftelijke opdracht toevertrouwd aan BUTTONSFORCLEANERS BVBA. De opdrachtgever vrijwaart BUTTONSFORCLEANERS BVBA tegen claims of aanspraken van derden wegens schending van contractuele of intellectuele eigendomsrechten van die derden door het gebruik van de door de opdrachtgever aangeleverde data of gegevens of door de toekenning van de opdracht aan BUTTONSFORCLEANERS BVBA. In alle gevallen blijft BUTTONSFORCLEANERS BVBA gerechtigd om haar know how en ervaring te hergebruiken voor soortgelijke opdrachten.

Art. 6 – intellectuele eigendomsrechten: Alle software, schema’s, modellen, tekeningen, werkmethodes, procesbeschrijvingen enz) die door BUTTONSFORCLEANERS BVBA vervaardigd zijn in uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven BUTTONSFORCLEANERS BVBA’s exclusieve eigendom. Ze mogen zonder schriftelijke toestemming van BUTTONSFORCLEANERS BVBA noch geheel noch gedeeltelijk gekopieerd of aan derden getoond of ter hand gesteld worden voor welk doel ook. Het is de opdrachtgever niet toegelaten om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, de ontwerpen, de documenten of andere dragers te verwijderen. Schendingen op de in dit artikel omschreven verplichtingen door de opdrachtgever zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 2.500 EUR per vastgestelde inbreuk, te betalen op het eerste verzoek van BUTTONSFORCLEANERS BVBA, onverminderd haar recht om meerdere schade te eisen.

Art. 7 – aanvaarding en risico-overdracht: De bestelde goederen worden geleverd en aanvaard of geacht dit te zijn op het ogenblik van de afgifte van de goederen aan de opdrachtgever en/of van ingebruikneming. Goederen die ter plaatse worden gemonteerd, dienen aanvaard te worden door de opdrachtgever vooraleer de montagewerkzaamheden aangevat worden. De werken worden geacht aanvaard te worden op het ogenblik van de beëindiging en oplevering ervan (zie opleverdocument of leveringsbon) en indien op dat ogenblik geen expliciete en gemotiveerde weigering tot oplevering over te gaan wordt geformuleerd. Het risico in verband met de goederen en de werken gaat over op de opdrachtgever op het ogenblik van de afgifte doch de eigendom gaat slechts over op het ogenblik van de volledige betaling. Tot op dat ogenblik kan BUTTONSFORCLEANERS BVBA er vrij over beschikken. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing in geval van faillissement voor zover de goederen zich in natura bij de opdrachtgever bevinden. Op straffe van verval wordt de rechtsvordering ingesteld voor de sluiting van het proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen.

Art. 8 – overmacht: De gevallen van overmacht, onafgezien of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van BUTTONSFORCLEANERS BVBA t.o.v. dit contract uit en ontslaan BUTTONSFORCLEANERS BVBA van elke aansprakelijkheid of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Worden beschouwd als gevallen van overmacht in hoofde van BUTTONSFORCLEANERS BVBA oorlogen en gelijkaardige situaties, beslissingen van de openbare overheid, stakingen, overstromingen, brand, alsmede elke oorzaak onafhankelijk van de wil van BUTTONSFORCLEANERS BVBA waardoor de aanlevering en/of de uitvoering van de goederen/werken onmogelijk is. Deze opsomming is niet limitatief.

Art. 9 – waarborg en aansprakelijkheid: Tenzij expliciet anders overeengekomen zijn de contractuele verbintenissen van BUTTONSFORCLEANERS BVBA steeds middelenverbintenissen. In geval van niet-conforme levering, ontbrekende werken of gegronde weigering van oplevering is BUTTONSFORCLEANERS BVBA in geen geval tot meer gehouden dan het vervangen, aanvullen, aanpassen of afwerken van de werken. De aansprakelijkheid van BUTTONSFORCLEANERS BVBA in hoofdsom, interest en kosten, is steeds beperkt tot de prijs van de opdracht. Wanneer de overeengekomen prijs evenwel hoger ligt dan het bedrag waarvoor de BA-polis van BUTTONSFORCLEANERS BVBA dekking verleent, zal de aansprakelijkheid van BUTTONSFORCLEANERS BVBA evenwel beperkt blijven tot dit laatste bedrag. De voorwaarden van de BA-polis van BUTTONSFORCLEANERS BVBA kunnen op elk ogenblik worden ingezien door de
opdrachtgever op diens eerste verzoek. Bij koop-verkoop van goederen is de garantie beperkt tot de garantie verstrekt tot de fabrikant-leverancier van BUTTONSFORCLEANERS BVBA, dewelke de opdrachtgever wordt geacht te kennen met dien verstande dat BUTTONSFORCLEANERS BVBA ook nooit aansprakelijk kan zijn voor ongevallen of schade veroorzaakt aan personen of zaken, noch voor de schade te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van de geleverde goederen of werken of andere tekortkomingen, indien deze geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan verborgen leidingen in de muren of de vloeren en/of indien de goederen of werken door de opdrachtgever geplaatst, geladen, bewaard, verwerkt, gebruikt of onderhouden worden zonder inachtneming van de normale gebruiksvoorwaarden en/of in acht te nemen voorzichtigheid en/of indien die te wijten is aan de slechte staat van de muren en/of lokalen, het niet regelmatig bewoond of gebruikt zijn van de lokalen, het onkundig behandelen, schommelingen van de netspanning of nog, de door de opdrachtgever doorgevoerde wijzigingen van het concept. In geval van levering van diensten is BUTTONSFORCLEANERS BVBA, na het verstrijken van de contractueel vastgelegde garantieperiode enkel gehouden tot het verstrekken van garantie indien er een onderhoudscontract is afgesloten met BUTTONSFORCLEANERS BVBA en conform de condities en bepalingen van dit onderhoudscontract. In geen geval kan BUTTONSFORCLEANERS BVBA gehouden zijn tot indirecte schade, gevolgsschade, schade aan derden, schade wegens bedrijfsstagnatie of gemiste besparingen.

Art. 10 – klachtenprocedure: Het protest tegen facturen dient op straffe van verval van het recht om te protesteren gemotiveerd per aangetekend schrijven of per fax te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is, kan geen enkele klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of werken, of niet-conforme levering nog worden geformuleerd na de dag van aanvaarding, zoals bepaald in artikel 7 van deze voorwaarden en moet elke andere klacht om geldig te zijn gemotiveerd zijn, een gedetailleerde omschrijving bevatten en bij aangetekende brief of per fax geschieden binnen de 72 uur, volgend op de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid van BUTTONSFORCLEANERS BVBA zou kunnen betrokken zijn. Bij gebreke aan een klacht binnen voormelde termijnen geldt ieder gebruik en zelfs een gedeeltelijke ingebruikneming van de goederen of de werken zonder meer als een daad van goedkeuring of aanvaarding.

Art. 11 – betalingsvoorwaarden: BUTTONSFORCLEANERS BVBA behoudt zich het recht voor om voorschotten te eisen (in elk geval doch niet beperkt tot een voorschot van 30% bij het plaatsen van de bestelling). Bij annulering van de overeenkomst blijven de betaalde voorschotten definitief verworven ten voordele van BUTTONSFORCLEANERS BVBA ten belope van het bedrag voorzien in artikel 4. De facturen van BUTTONSFORCLEANERS BVBA zijn betaalbaar op de vennootschapszetel van BUTTONSFORCLEANERS BVBA of door overschrijving op haar bankrekening IBAN BE43 7390 1715 9301 BIC KREDBEBB binnen de 8 dagen na factuurdatum voor voorschotfacturen en binnen de 30 dagen na factuurdatum voor overige facturen. De kosten zijn ten laste van de opdrachtgever. Facturen die niet op de vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de hoofdsom, met een minimum van 150 EUR evenals een intrest vanaf de vervaldatum van de factuur, en dit aan 1 % per maand. De opdrachtgever blijft in alle gevallen hoofdelijk en voor alle sommen aansprakelijk voor de betaling van de facturen van BUTTONSFORCLEANERS BVBA, ook indien BUTTONSFORCLEANERS BVBA aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van derden. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen onmiddellijk van rechtswege opeisbaar en geeft BUTTONSFORCLEANERS BVBA bovendien het recht om alle lopende bestellingen, opdrachten en diensten op te schorten. De betalingen worden steeds aangewend om eerst de oudste openstaande schulden met inbegrip van de vervallen interesten te vereffenen.

Art. 12 – niet-afwerving: De opdrachtgever verbindt er zich toe om zowel tijdens de duur van de overeenkomst als gedurende de 24 maanden die volgen op de beëindiging van de opdracht, zich te onthouden van het rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen van werknemers en/of aangestelden van BUTTONSFORCLEANERS BVBA en/of aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte onderaannemers van BUTTONSFORCLEANERS BVBA, met het oog op de indienstneming ervan en/of de organisatie van een occasionele of duurzame samenwerking, tenzij mits andersluidend akkoord van BUTTONSFORCLEANERS BVBA.

Art. 13 – toepasselijk recht en geschillenregeling: Alle betwistingen tussen de betrokken partijen voortspruitend uit of met betrekking tot de bestelling en de overeenkomst tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de vennootschapszetel van BUTTONSFORCLEANERS BVBA. Het Belgisch recht is van toepassing.